Nəqliyyatın bütün növləri ilə nəql edilən hər növ yük, həmçinin nəql etmə ilə bağlı bütün nəqliyyat xərcləri sığorta obyektləri hesab olunur.
Sığortanın bu növü üzrə qayda və şərtlər beynəlxalq standartlara müvafiqdir. Sığorta ödəməsi «A», «B», və «C» şərtlərinə müvafiq həyata keçirilir.


«A» üzrə şərtlər bütün zərəri, o cümlədən oğurluğu, fiziki itkiləri və ya nəqletmə zamanı xarici təsirlər nəticəsində dəyən ziyanı, həmçinin ümumi qəza hadisəsi və ya yükün xilas edilməsi üzrə xərcləri ödəyir.


«B» üzrə yüklərin sığortası şərti təkcə yükün və onun hissələrinin təbii fəlakət, toqquşma, qəzaya uğrama, nəqliyyat vasitələrinin itməsi, habelə yükün yüklənməsi, yerləşdirilməsi və boşaldılması nəticəsində zədələnməsi zərərini ödəyir.


«C» üzrə yüklərin sığortası təkcə yükün və ya onun hissələrinin zədələnməsi təbii fəlakət, toqquşma, qəzaya uğrama və nəqliyyat vasitəsinin itməsi nəticəsində baş verən zərəri ödəyir.


Sığortanı həm daşınma marşrutunun bir hissəsi, həm də yüklənmə nöqtəsindən çatdırılma nöqtəsinə qədər bütün marşrut boyü ödənmə şərti ilə tərtib etmək olar.
Sığorta haqqının miqdarı yükün nomenklaturası, qablaşdırılması, daşınma marşrutu, daşınma üsulu, sığorta şərtlərinin seçimindən,həmçinin mühafizəçilərin mövcudluğu və yüklərin müşayiəti olunmasından asılı olaraq təyin edilir.