Əsas məqsədi:

Daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki məsuliyyətin icbari sığortası müvafiq əmlakın istismarı, o cümlədən həmin əmlakın ərazisində inşaat, təmir, yenidənqurma və ya digər işlərin həyata keçirilməsi zamanı üçüncü şəxslərin (digər şəxslərin)  sağlamlığına və əmlakına dəyən zərərin əvəzinin ödənilməsi məqsədi ilə tətbiq edilir.

Qeyd: bu sığorta məhsulu yaşayış evləri və mənzillərə aid deyil.

 

Sığorta obyekti:

İstismarı ilə bağlı mülki məsuliyyətin sığortası icbari olan əmlak dedikdə, hüquqi şəxslərin öz fəaliyyətini, həmçinin hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərin sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirməsi üçün istismar etdiyi daşınmaz əmlak olan binalar, tikililər, qurğular, sahələr başa düşülür.

 

Sığorta hadisəsi:

  • Elektrik və ya qaz cihazlarından istifadə nəticəsində yaranan yanğın, yaxud belə yanğının qarşısının alınması üçün görülən tədbirlərin nəticəsi

  • Qaz partlayışı

  • Elektrik naqillərində baş verən qısa qapanma

  • Su, istilik və kanalizasiya xətlərində baş verən qəza nəticəsində su basma

  • Hər hansı predmetin düşməsi, atılması, dəyməsi, dağılması, axıdılması və digər formalarda təsiri.

 

 

Sığorta məbləği: 100.000

  • Fiziki şəxslərin sağlamlığına dəyən zərər üzrə ümumi sığorta məbləği 50.000 manatdan çox olmamaq şərti ilə, bir fiziki şəxsin sağlamlığına dəyən zərər üzrə 5000 manat.

  • əmlaka dəyən zərər üzrə 50.000 manat

                                                                                                                                                                 

Sığorta haqqının məbləğinin müəyyənləşdirilməsi qaydası

Daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki məsuliyyətin icbari sığortası üzrə sığorta haqqının məbləği iqtisadi fəaliyyət növlərindən asılı olaraq risk qrupları üzrə (Cədvəl) aşağıdakı kimi müəyyən olunur:

  

   Risk qrupu   Sığorta haqqı    
                             (manat)    
         1                     30    
         2                     60    
         3                     90    
         4                   120    

 

Sığorta haqlarının məbləğinin müəyyən edilməsi məqsədi ilə sığorta riskinin qrupları aşağıdakı qaydada müəyyənləşdirilir:

Qeyd: inzibati binalar onların mülkiyyətçisinin və ya üzərindəfaktiki sahibliyə malik olan digər şəxsin həyata keçirdiyi iqtisadi fəaliyyətin növündən asılı olmayaraq 1-ci risk qrupuna aid edilir.

    Risk            İqtisadi fəaliyyət növlərinin bölgüsü    
    qrupu                   
                       Maliyyə və siğorta fəaliyyəti    
      1               Dövlət idarəetməsi və müdafiə; icbari sosial təminat    
                       Toxunulmazlıq hüququ olan təşkilatların fəaliyyəti   
                       Daşınmaz əmlakla əlaqədar əməliyyatlar  

 
                       İnzibati və yardımçı xidmətlərin göstərilməsi    
                       Təhsil    
                       Peşə, elmi və texniki fəaliyyət

      2               İnformasiya və rabitə
                       Digər sahələrdə xidmətlərin göstərilməsi
                       Əhaliyə səhiyyə və sosial xidmətlərin göstərilməsi
                       İstirahət, əyləncə və incəsənət sahəsində fəaliyyət


                       Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq
                       Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı
       3              Topdan və pərakəndə ticarət, avtomobillərin və
                       motosikletlərin təmiri
                       Su təchizatı; çirkli suların və tullantıların təmizlənməsi


                       Elektrik enerjisi, qaz, buxar və kondisiyalaşdırılmış

                       hava ilə təchizat
       4                Emal sənayesi
                       Yaşayışın təşkili və ictimai iaşə
                       Mədənçıxarma sənayesi
                       Tikinti